• Line: @thehrconsult
  • 02-821-5354
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5 สิ่งที่ทำให้คนทำงานรุ่นใหม่ไม่คิดย้ายงาน

5 สิ่งที่ทำให้คนทำงานรุ่นใหม่ไม่คิดย้ายงาน
คนรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มลาออกสูง เพราะพวกเขามีทัศนคติและค่านิยมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มักมองหางานที่มีความก้าวหน้า ท้าทาย และได้ค่าตอบแทนที่ดี รวมถึงองค์กรต้องมีวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะกับเขา ซึ่งต่างจากคนที่มีประสบการณ์การทำงานมานานที่อาจจะให้ความสำคัญกับความมั่นคงในหน้าที่การงานมากกว่า
องค์กรต้องปรับวิธีการดูแลบริหารพนักงานรุ่นใหม่ ให้พวกเขามีความผูกพันและรู้สึกอยากทำงานกับองค์กรนานขึ้น เพื่อให้องค์กรยังสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ในอนาคต
สภาพแวดล้อมในการทำงานดี
สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน หากองค์กรมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ก็จะช่วยให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงาน และส่งผลให้ผลงานออกมาดี
ความก้าวหน้าในสายงานที่ชัดเจน
คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นและต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างรวดเร็ว องค์กรสามารถสื่อสารให้พวกเขาเห็นถึงความก้าวหน้าหรือช่องทางการเติบโตในสายงานได้อย่างชัดเจน ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่ให้อยากทำงานกับองค์กรต่อไปได้
งบประมาณการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน
อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน จะเป็นการแสดงให้พนักงานเห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีกับองค์กร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
หากทุกคนในองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก็จะช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงาน ทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เปิดโอกาสให้ได้แสดงศักยภาพและความคิดเห็นอย่างเต็มที่
พนักงานได้แสดงศักยภาพและออกความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่จะทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้องค์กรได้เห็นถึงมุมมองหรือไอเดียใหม่ ๆ
ไม่แปลกที่พวกเขาจะต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง สิ่งที่บริษัทอย่างเราทำได้คือพยายามเติมเต็มในส่วนที่พวกเขาต้องการให้ได้อย่างเต็มที่ที่สุด รวมถึงเรื่องของการขึ้นเงินเดือนก็ควรจะพิจารณาจากผลงานและอัตราการแข่งขันในตลาดมากกว่ายึดติดกับโครงสร้างองค์กร สิ่งเหล่านี้แหละที่จะช่วยดึงดูดและรักษาเด็กรุ่นใหม่ให้เติบโตกับองค์กรได้ในระยะยาว
ที่มา Jobthai
---------------------------
The HR Consult
บริการด้านงานทรัพยากรบุคคลครบวงจร
☎️02-8215354 / 081-2792442