• Line: @thehrconsult
  • 02-821-5354
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บทบาทหัวหน้างาน กับการบริหาร 9P

บทบาทหัวหน้างาน กับการบริหาร 9P

P1:Policy

• ทำความเข้าใจนโยบายองค์กร

• ทำความเข้าเป้าหมายที่สำคัญขององค์กร

• สื่อสารนโยบายเชิงบวกให้ทีมงานเข้าใจ

• บังคับใช้นโยบาย

• รับฟังข้อคิดเห็นจากลูกทีม

• นำเสนอผู้บริหารใน Management Review

P2:Performance

• ทำความเข้าใจเป้าหมายสำคัญขององค์กร

• กำหนดเป้าหมายหน่วยงานที่มันสำคัญมากๆ

• กำหนดแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกับลูกทีม

• สื่อสารให้ทีมงานเข้าใจ ยมอรับ และนำไปปฏิบัติ

• วัดผล ติดตามผล ปรับปรุงพัฒนา

• PDCA อย่างต่อเนื่อง

P3:Process

• กำหนดมาตราฐานการทำงาน (SOP)

• สร้างวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

• กำหนดมาตรฐานการควบคุมเครื่องมือ อุปกรณ์

• ฝึกอบรมให้พนักงานเข้าใจ

• ปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอๆ

• สุ่มตรวจสอบหน้างานจริงของหน่วยงานตัวเอง

P4:Product หรือ Service

• ทำความเข้าใจว่าลูกค้าภายใจคาดหวังอะไร

• ควบคุมคุณภาพหรือบริการนั้นๆ

• ตรวจสอบก่อน-หลังการส่งมอบ

• สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าภายใน

• นำข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน

• มีบทบาทร่วมกับกิจกรรม New Model Dev.

P5:Preple Management

• กำหนดขอบข่ายงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ

• กำหนดความสามารถที่จำเป็นของแต่ละคน

• ประเมินผลความรู้ ทักษะ ความสามารถนั้นๆ

• ฝึกอบรม พัฒนา เพื่อให้ลูกทีมมีความสามารถ

• ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา

• Feedback ลูกทีมรายบุคคลเพื่อการพัฒนา

• ประเมินผลงานตามความเป็นจริง

P6:Problem Solving

• แก้ไขปัญหาเบื้องต้นร่วมกับลูกทีม

• วิเคราะห์หาสาเหตุ

• กำหนดมาตราการเพื่อการแก้ไข

• ดำเนินการตามแผน

• วัดผล ติดตามผล

• สรุปผลและจัดทำเป็นองค์ความรู้ในหน่วยงาน

• จิบเบียร์ ฉลองความสำเร็จร่วมกับลูกทีม

P7:Promote

• สร้างทายาทในสายงาน (Successor)

• สร้างโอกาสให้ลูกทีมได้แสดงศักยภาพ

• ทดลองกระจายงานและอำนาจการตัดสินใจ

• สนับสนุนลูกทีมให้ได้รับการตอบแทนที่เป็นธรรม

• ส่งเสริมให้ลูกทีมได้เติบโตในสายงาน

• สวดมนต์ให้เขาได้ดีเมื่อเขาจำต้องหนีไปอยู่ที่อื่น

P8:Preventive Action

• ประเมินบริบท

• ระบุความเสี่ยง

• ประเมินความเสี่ยง

• จัดลำกับผลกระทบและความเร่งด่วน

• กำหนดแผนการจัดการกับความเสี่ยง

• นำแผนไปปฏิบัติ

• สื่อสารให้ทีมเข้าใจและตระหนักอย่างสม่ำเสมอ

P9:Pok 8

• ยอม Pok 8 เพื่อให้ลูกทีม Pok 9 บ้าง

• เลี้ยงขอบคุณเขาบ้าง

• ทำกิจกรรม Outing กับลูกทีมบ้าง

• ประสานความสัมพันธ์นอกเวลางานร่วมกันบ้าง

• อย่ารู้จักกันแค่ฐานะคนทำงานเพียงอย่างเดียว

 

 

ที่มา เพจ อาจารย์นุกูล วิทยากรสอนคนโรงงาน