• Line: @thehrconsult
 • 02-821-5354
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Staff outsourcing

Staff outsourcing services allow our clients to match their hiring needs to business demands without the legal, branding and financial risks of employing full time HR staff

1. บริการด้านที่ปรึกษางานบุคคล / HR Consulting

 • ให้คำปรึกษาโดยทีมงานที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์บริหารงานบุคคลเฉพาะทาง
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงาน โดยทีมงานด้านกฎหมายเฉพาะทาง
 • วางแผนกลยุทธ์บริหารงานบุคคลให้ตรงกับความต้องการขององค์กร

2. บริการตอบคำถามพนักงานต้านงานบุคคลผ่านทางไลน์กลุ่ม / Group Line 

 • ให้คำปรึกษาและตอบคำถามพนักงานตลอด 24 ชม.
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน 
 • ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร (ถ้ามี) 
 • สำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรปีละ 1 ครั้ง

3. บริการส่งที่ปรึกษางานบุคคลให้คำปรึกษาและแก้ป้ญหา ณ สำนักงาน (Onsite service) 

 • ที่ปรึกษาระดับบริหาร - วางกลยุทธ์ วิเคราะห์ปัญหา และกำหนตแนวทางแก่ไขได้ 
 • ที่ปรึกษาระดับผู้จัตการ - วางแนวทางและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไต้ 
 • ที่ปรึกษาระดับปฏิบัติการ - ตำแหน่งงานตามระบบมาตรฐานงานบุคคล