• Line: @thehrconsult
  • 02-821-5354
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การประสานงานคือ เป็นการจัดให้คนในองค์การทำงานให้สัมพันธ์สอดคล้องกัน โดยจะต้องตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์เป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติขององค์การเป็นหลัก
เทคนิคการประสานงาน
1) มองคนในแง่ดี
2) รู้จำชื่อคนได้
3) มีความรู้ในเรื่องที่ติดต่อ
4) เป็นผู้ฟังที่ดี
5) ควบคุมอารมได้
6) สร้างความเป็นกันเอง
7) ให้เกียรติยกย่อง ให้ความซึ่งกัน
คุณสมบัติของผู้ประสานงานที่ดี
1) เก่งในเรื่อง“การสื่อสาร” เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจและยอมรับ
2) เก่งในเรื่อง“การแก้ไขปัญหา” แม้ปัญหานั้นจะยากเพียงใด
3) เป็น “คุณอำนวย” ที่ทำหน้าที่ช่วยขจัดปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพ
ที่มา www.hrodthai.com
---------------------------
The HR Consult
บริการด้านงานทรัพยากรบุคคลครบวงจร
☎️02-8215354 / 081-2792442