• Line: @thehrconsult
 • 02-821-5354
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AllService

 1. ดูแลการจ่ายเงินเดือน (Payroll)

บริการดูแลการจ่ายเงินเดือนพนักงานอย่างครบวงจร  ออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสมในการบันทึกเวลาการทำงาน  รวมทั้งการคำนวณค่าแรงพนักงาน  ทั้งรายวัน หรือรายเดือน  รายการหักทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง อาทิ การหักขาดงาน การหักมาสาย  หักภาษี หักจ่ายกองทุนประกันสังคม เป็นต้น

 

 1. สรรหาพนักงานคุณภาพ (Recruitment)

เราเป็นผู้คัดสรรพนักงานที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยเฉพาะการสรรหา ตำแหน่งงานทางด้านทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง ดำเนินการโดยผู้มีประสบการณ์สายตรงด้านทรัพยากรบุคคล ระดับมืออาชีพ  สร้างปรากฏการณ์ลูกค้าพึงพอในในการบริการมากกว่า 90%

 

 1. กำหนดหน้าที่และคุณสมบัติ (Job Description and Job Specification)

บริการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตของตำแหน่งงาน  ผู้ที่มีความสามารถตรงตามคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน  สร้างกระบวนการการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยสร้างความแข็งแกร่งในการคัดกรองคนที่มีความสามารถและเหมาะสมกับองค์กรได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

 

 1. ประเมินค่างาน (Job Evaluation)

บริการนำภาระงานภายในองค์กรมาเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม  กำหนดมูลค่าสัมพัทธ์ของงานต่างๆ ภายในองค์กร  เพื่อสร้างโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม เสมอภาค  สม่ำเสมอสำหรับทุกคน 

 

 1. กำหนดสมรรถนะ (Competency)

บริการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างศักยภาพองค์กรอย่างไร้ขีดจำกัด  สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับองค์กร ทั้งด้านองค์ความรู้ (Knowledge), ทักษะ (Skill),  แนวความคิดส่วนบุคคล (Self Concept),  คุณสมบัติประจำตัว (Traits), ทัศนคติ (Attitude) และแรงจูงใจ (Motivation)

 

 1. สรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession)

บริการวางแผนผู้สืบทอดและการพัฒนาเส้นทางอาชีพ  ออกแบบพัฒนาความก้าวหน้าด้านเส้นทางอาชีพของพนักงานในองค์กร  ทั้งสายตรงและสายทะแยง  โดยมุ่งเน้นรักษาผู้มีความสามารถให้อยู่ในขั้นตอนการทำงานขององค์กรอย่างยั่งยืน

 

 1. พัฒนา และปรับทัศนคติ (Develop & Ice Breaking)

บริการด้านการพัฒนาและปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในองค์กร ด้วยจิตวิทยาขั้นสูง โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการใช้วิธีการ โปรแกรม เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถพัฒนาความสามารถ ศักยภาพ พัฒนาความรู้  บุคลิกลักษณะเฉพาะตัว เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานกับองค์กร

 

 1. รักษาคนเก่ง คนดี (Talent management)

บริการด้านการรักษาคนเก่ง  คนดี  สร้างกลยุทธ์การจัดการความสามารถและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด  เพื่อดึงดูด พัฒนา จูงใจ และรักษาพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงไว้  โดยมุ่งเป้าหมายไปสู่การขับเคลื่อนประสิทธิภาพในตัวบุคคล  ผ่านแนวทางการจัดการบุคลากรแบบบูรณาการ

 

 1. ประเมินผลงาน (Performance Evaluation)

บริการออกแบบโปรแกรมประเมินผลงานให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของพนักงาน  ช่วยเพิ่มผลลัพธ์ส่วนบุคคลและส่วนรวม  ด้วยการประเมินตนเอง การประเมินทีม  ส่งเสริมการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อการค้นคว้าพัฒนาศักยภาพ และการปรับปรุงความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

 

 1. โครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)

บริการหามูลค่าของแต่ละตำแหน่งในองค์กร  สำรวจเงินเดือนในท้องตลาด   พิจารณาจุดยืนในการแข่งขันของบริษัท  ช่วยให้พนักงานทราบช่วงเงินเดือนจากภาระงาน  โดยมีอัตรการค่าตอบแทนมาตรฐาน  ดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณภาพ

 

 1. กำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI : Key Performance Indicator)

บริการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เสริมสร้างประสิทธิภาพ  ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก โดยวัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับใด