• Line: @thehrconsult
 • 02-821-5354
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. ดูแลการจ่ายเงินเดือน (Payroll)

บริการดูแลการจ่ายเงินเดือนพนักงานอย่างครบวงจร  ออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสมในการบันทึกเวลาการทำงาน  รวมทั้งการคำนวณค่าแรงพนักงาน  ทั้งรายวัน หรือรายเดือน  รายการหักทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง อาทิ การหักขาดงาน การหักมาสาย  หักภาษี หักจ่ายกองทุนประกันสังคม เป็นต้น

 

 1. สรรหาพนักงานคุณภาพ (Recruitment)

เราเป็นผู้คัดสรรพนักงานที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยเฉพาะการสรรหา ตำแหน่งงานทางด้านทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง ดำเนินการโดยผู้มีประสบการณ์สายตรงด้านทรัพยากรบุคคล ระดับมืออาชีพ  สร้างปรากฏการณ์ลูกค้าพึงพอในในการบริการมากกว่า 90%

 

 1. กำหนดหน้าที่และคุณสมบัติ (Job Description and Job Specification)

บริการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตของตำแหน่งงาน  ผู้ที่มีความสามารถตรงตามคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน  สร้างกระบวนการการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยสร้างความแข็งแกร่งในการคัดกรองคนที่มีความสามารถและเหมาะสมกับองค์กรได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

 

 1. ประเมินค่างาน (Job Evaluation)

บริการนำภาระงานภายในองค์กรมาเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม  กำหนดมูลค่าสัมพัทธ์ของงานต่างๆ ภายในองค์กร  เพื่อสร้างโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม เสมอภาค  สม่ำเสมอสำหรับทุกคน 

 

 1. กำหนดสมรรถนะ (Competency)

บริการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างศักยภาพองค์กรอย่างไร้ขีดจำกัด  สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับองค์กร ทั้งด้านองค์ความรู้ (Knowledge), ทักษะ (Skill),  แนวความคิดส่วนบุคคล (Self Concept),  คุณสมบัติประจำตัว (Traits), ทัศนคติ (Attitude) และแรงจูงใจ (Motivation)

 

 1. สรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession)

บริการวางแผนผู้สืบทอดและการพัฒนาเส้นทางอาชีพ  ออกแบบพัฒนาความก้าวหน้าด้านเส้นทางอาชีพของพนักงานในองค์กร  ทั้งสายตรงและสายทะแยง  โดยมุ่งเน้นรักษาผู้มีความสามารถให้อยู่ในขั้นตอนการทำงานขององค์กรอย่างยั่งยืน

 

 1. พัฒนา และปรับทัศนคติ (Develop & Ice Breaking)

บริการด้านการพัฒนาและปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในองค์กร ด้วยจิตวิทยาขั้นสูง โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการใช้วิธีการ โปรแกรม เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถพัฒนาความสามารถ ศักยภาพ พัฒนาความรู้  บุคลิกลักษณะเฉพาะตัว เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานกับองค์กร

 

 1. รักษาคนเก่ง คนดี (Talent management)

บริการด้านการรักษาคนเก่ง  คนดี  สร้างกลยุทธ์การจัดการความสามารถและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด  เพื่อดึงดูด พัฒนา จูงใจ และรักษาพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงไว้  โดยมุ่งเป้าหมายไปสู่การขับเคลื่อนประสิทธิภาพในตัวบุคคล  ผ่านแนวทางการจัดการบุคลากรแบบบูรณาการ

 

 1. ประเมินผลงาน (Performance Evaluation)

บริการออกแบบโปรแกรมประเมินผลงานให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของพนักงาน  ช่วยเพิ่มผลลัพธ์ส่วนบุคคลและส่วนรวม  ด้วยการประเมินตนเอง การประเมินทีม  ส่งเสริมการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อการค้นคว้าพัฒนาศักยภาพ และการปรับปรุงความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

 

 1. โครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)

บริการหามูลค่าของแต่ละตำแหน่งในองค์กร  สำรวจเงินเดือนในท้องตลาด   พิจารณาจุดยืนในการแข่งขันของบริษัท  ช่วยให้พนักงานทราบช่วงเงินเดือนจากภาระงาน  โดยมีอัตรการค่าตอบแทนมาตรฐาน  ดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณภาพ

 

 1. กำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI : Key Performance Indicator)

บริการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เสริมสร้างประสิทธิภาพ  ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก โดยวัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับใด

 

 Creating a Business aligned HR

Role of HR in Organizations
Structure of the HR Function
HR In the Global Context
Business and HR Strategy
Change and culture metrics
Approaches for linking organizational and HR Strategies
Staffing and Recruitment

Employee lifecycle phases
Employer Branding
Competency Based Recruitment and Selection
Recruitment and Selection approaches
Social media in recruitment
Employee Engagement
Ensuring a Legally Compliant HR

Industrial relations
Employment Law and Regulations
Employee Collectives and their Dynamics
Disciplinary techniques
Grievance Handling
Managing Exit
Alternative dispute resolution techniques
Collective bargaining process
Contract administration techniques
International Labour Organization labour standards
Learning and Development

Changing Role of Learning & Development
Training design and implementation
Adult Learning and Learning theories
Career Development and Career Management
Leadership Development
Measuring L&D Effectiveness
Coaching and Mentoring
Total Rewards and Performance Management

Pay practices, policies, approaches, systems, and issues
Benefits & Perquisites
Total Rewards philosophy
Managing international assignments
Performance Management Systems & Processes
Performance management theories, structures, and approaches
Multi Rater Feedback Systems
Technology, Data, and HR Analytics

Analytical Foundations of HR Measurement
Predictive Analytics
Impacting Productivity and the Bottom Line
Predictive Management
Balanced Scorecard and HR scorecard
Organizational Design and Change

Organizational Effectiveness
Organizational Structure and Design
Organizational Culture
Organizational Change


Provide payroll service to the management and staff, prepare and submit withholding tax form (PND.1), prepare and submit the Social Security Fund, Provident Fund, Compensation Fund, etc.

บริการรับทำเงินเดือน (Payroll)

 • คำนวนเงินเดือนพร้อมรายงานสรุปเงินเดือนพนักงาน ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
 • บริการยื่นออนไลน์ ภงด.1 ประจำเดือน
 • บริการจัดทำ ภงด.1ก. ประจำปี 
 • บริการจัดทำสรุปภาษีประจำปี (50ทวิ) พร้อมจัดส่งไปยังบริษัทฯ
 • บริการยื่นออนไลน์ สปส1-10 ประจำเดือน
 • บริการแจ้งพนักงานเข้าระบบประกันสังคม ประจำเดือน สปส1-03
 • บริการแจ้งพนักงาน ลาออก ประจำเดือน สปส6-09
 • บริการจัดทำรายงานกองทุนเงินทดแทนประจำปี กท20ก. 
 • พิมพ์สลิปเงินเดือนให้กับพนักงานแบบ E-Slip หรือ Carbon เดือนละ 1 ครั้ง